Názov školy:                        Materská škola

Sídlo školy:                          Kalinovská 9, 040 22 Košice

Zriaďovateľ školy:               Mesto Košice, Tr. SNP 48/A

Kontakt:                               055 6717 152, 0907 900 116

email:                                   mskalinovska@gmail.com


súčasť školy:                       Školská jedáleň pri MŠ Kalinovská 9, Košice

Kontakt:                               055 6717 154, 0907 900 164

email:                                   sjkalinovska@gmail.com

Úhrada poplatkov:

za materskú školu:                              

mesačný poplatok :                                                          40 EUR

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky:                0 EUR

poberateľ dávky v hmotnej núdzi:                                     0 EUR

 

adresa:                             Materská škola, Kalinovská 9, Košice

bankové spojenie:             Prima banka

číslo účtu:                         IBAN SK62 5600 0000 0004 4248 1059

variabilný symbol:            príslušný mesiac a rok

do poznámky uviesť:         meno a priezvisko dieťaťa, trieda


 

za školskú jedáleň celodenná strava:

do 5 rokov veku dieťaťa:                                           2,30 EUR/ 1 deň

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky:

buď poberateľ zvýhodneného daňového bonusu      2,30 EUR/ 1 deň

buď poberateľ dotácie od štátu                                1,00 EUR/ 1 deň

poberateľ dávky v hmotnej núdzi:                             0,00 EUR/ 1 deň

Mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí: 5 EUR

 

adresa:                             Školská jedáleň pri MŠ Kalinovská 9, Košice

bankové spojenie:             Prima banka

číslo účtu:                         IBAN SK58 5600 0000 0004 4248 0064

variabilný symbol:            príslušný mesiac a rok

do poznámky uviesť:         meno a priezvisko dieťaťa, triedado fondu rodičovského združenia:

ročný poplatok:                 50 EUR

z toho mesačne                 5 EUR

 

adresa:                             Rodičovské združenie pri MŠ Kalinovská 9, Košice

bankové spojenie:             VUB banka, a.s.
číslo účtu:                         IBAN SK52 0200 0000 0013 6649 8151

variabilný symbol:            príslušný mesiac a rok

do poznámky uviesť:         meno a priezvisko dieťaťa, trieda