Obsahové zameranie materskej školy


Obsahovým zameraním predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie priaznivého učebného prostredia na základe dodržiavania humanistických princípov vo výchove a vzdelávaní tak, aby každé dieťa malo právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, aby malo právo na rozvoj vlastnej identity, právo na celostný rozvoj osobnosti.

Realizácia a ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách v korešpondencii so Školským vzdelávacím programom zameraným k právam dieťaťa „Čo má každé dieťa.“

Systém výchovy a vzdelávania prebieha podľa metodickej príručky pre predškolskú výchovu Krok za krokom.

K tomuto obsahovému zameraniu smerujeme aktivity školy tak, aby pri učení detí bolo zastúpené intencionálne, ale aj situačné učenie detí a v plnej miere učiteľkou využívané situačné rozhodovanie, ktoré reaguje na potreby a záujmy detí. Dieťa, ako subjekt výchovy a vzdelávania tak získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravené pre vstup na primárne vzdelávanie v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Podporné vzdelávacie projekty školy :

JEDINEČNÝ MEDVEDÍK - projekt na obohatenie obsahu vzdelávania a vzdelávacích postupov v oblasti sociálno – emocionálnej.

Zámer projektu:

►Ovplyvňovať a rozvíjať emocionálnu inteligenciu dieťaťa za účelom dostatočného poznania a ovládania svojich citov.

►Vhodným vytváraním učebného prostredia a pôsobením učiteľa na dieťa, rozvíjať sociálne a osobnostné zručnosti dieťaťa zamerané na rozvoj jeho sebauvedomenia, sebapoznania, sebahodnotenia, s cieľom vytvárania pozitívneho sebaobrazu a sociálneho správania prostredníctvom praktických činností.

►Prostredníctvom hry zameranej na sebapoznanie, príjemnú atmosféru, zoznamovanie, hry rozvíjajúcej vnímanie, sebavyjadrenie, hry s vyjadrením náklonnosti, uznania s pozitívnou spätnou väzbou, hry na rozvoj empatie, hry s prvkom hypotetickej rekonštrukcie motívov konania, hry trénujúcej odolnosť voči emocionálnemu stresu, hry umožňujúcej vyjadriť negatívne city a skúsenosti pripraviť dieťa pre ďalší život nie len po stránke poznania, ale hlavne prežívania.

ZDRAVÝ MEDVEDÍK - projekt na obohatenie obsahu vzdelávania a vzdelávacích postupov v oblasti environmentálnej výchovy a zdravej školy.

Zámer projektu:

►Podporovať a rozvíjať myšlienku zdravého životného štýlu, ochrany svojho zdravia, ktorá korešponduje s ekologickou a environmentálnou výchovou.

►Získavať vzťah k prírode, jej ochrany k všetkým žijúcim organizmom s využitím primeraných edukačných a metodických materiálov a programov na skvalitnenie environmentálnej výchovy a výchovy smerom k osvojovaniu si princípov trvalo udržateľného rozvoja.

►Vytvárať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu pomocou praktických činností.

LITERÁRNY MEDVEDÍK -  projekt na obohatenie obsahu vzdelávania a vzdelávacích postupov v oblasti aktívneho vzťahu k literatúre.

Zámer projektu:

►Vhodným vytváraním učebného prostredia a pôsobením učiteľa na dieťa rozvíjať vzťah k slovesnému umeniu a literatúre.

►Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód.

►Viesť deti k aktívnemu počúvaniu s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom).

►Vytvárať komunikačné a literárne podnetné prostredie.

►Dramatickú hru realizovať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí.